Statut rozdział IV-VI

Rozdział IV

Organy fundacji

§ 17.

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji

§ 18.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniodawczym i kontrolnym.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 członków.

3. Liczbę członków Rady Fundacji ustalają Fundatorzy.

4. W skład Rady Fundacji wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz pozostali członkowie Rady powołani i odwoływani przez Fundatorów.

5. Na członka Rady Fundacji może zostać powołany Fundator.

6. Członkiem Rady Fundacji nie może być Członek Zarządu Fundacji.

7. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatorów.

 

§ 19.

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady Fundacji.

2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji może zarządzić podjęcie uchwał w drodze obiegowej lub głosowania elektronicznego, bez zwoływania posiedzenia.

4. Posiedzenie Rady może zwołać także Prezes Zarządu.

 

§ 20.

1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje na skutek:

1) śmierci,

2) złożenia rezygnacji,

3) odwołania ze stanowiska przez Fundatorów.

2. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:

1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji,

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

3) niespełnienia obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż rok,

4) przekroczenia 75. roku życia,

5) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,

6) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 

 

§ 21.

1. Posiedzenie Rady Fundacji winno być zwoływane co najmniej dwa razy w roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu zgłoszony Przewodniczącemu Rady Fundacji na piśmie.

3. Posiedzenie Rady Fundacji powinno zostać zwołane co najmniej raz w roku.

 

§ 22.

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały przysługuje wszystkim członkom Rady oraz Prezesowi Zarządu w imieniu Zarządu.

3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

4. Członkowie Rady Fundacji mogą działać przez swoich pełnomocników.

 

§ 23.

1. Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:

1) nadzór nad działalnością Fundacji i sposobami realizacji jej celów statutowych,

2) uchwalanie zmian statutu Fundacji, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć celów określonych w Akcie Założycielskim Fundacji,

3) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i kontrola ich realizacji,

4) ustalanie liczby członków Zarządu,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

6) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu zatrudnionymi w Fundacji, przy czym w imieniu Rady Fundacji czynności te wykonuje Przewodniczący Rady Fundacji,

7) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

8) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,

9) ocena pracy Zarządu,

10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,

11) zatwierdzanie, przedstawionych przez Zarząd corocznych planów działania Fundacji,

12) przyjmowanie Regulaminu Rady Fundacji,

13) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

14) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji,

15) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

16) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Radę lub Zarząd.

 

 

 

2. Rada ma prawo żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia do wglądu wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

3. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

4. Osobom fizycznym lub prawnym, które wsparły Fundację lub realizowane przez nią cele własnym działaniem albo środkami finansowymi przysługuje tytuł Przyjaciela Fundacji, nadawany uchwałą Rady Fundacji. Księgę Przyjaciół Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji, a regulamin przyznawania tytułu Przyjaciela Fundacji ustala Rada Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 24.

1. Całokształtem działalności statutowej i gospodarczej Fundacji kieruje Zarząd odpowiedzialny przed Radą Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.

3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkiem Zarządu może być Fundator Fundacji.

5. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

6. Zarząd może wybrać spośród swojego grona Wiceprezesa.

7. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony i nadany przez Radę Fundacji.

 

§ 25.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci Członka Zarządu, albo wskutek odwołania.

2. Odwołanie Członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie:

1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

3) niespełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,

4) przekroczenia 75. roku życia,

5) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

6) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 

 

§ 26.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3) nadzór i kierowanie działalnością finansową i gospodarczą Fundacji i odpowiedzialność za jej wyniki,

4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

6) przyjmowanie dotacji i subwencji,

7) uchwalanie rocznych planów finansowych,

8) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,

9) realizacja programów działania,

10) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami o rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji,

11) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

12) występowania z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

4. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca każdego roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespołu spośród naukowców oraz praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

6. Zarząd odpowiada przez Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

 

§ 27.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

 

Reprezentowanie Fundacji

§ 28.

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes Zarządu, upoważniony przez niego Członek Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Zarząd.

2. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada Fundacji lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

 

Rozdział V

Likwidacja Fundacji

§ 29.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:

1) wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji uniemożliwiających realizację jej celów,

2) osiągnięcia celów, dla których została powołana,

2. Uchwałę o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.

3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2 nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

4. Rada Fundacji zawiadamia nadzorującego ministra o likwidacji Fundacji.

5. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30.

1. Zmian niniejszego Statutu może dokonać Rada Fundacji, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.

3. Tryb zatwierdzenia zmian w Statucie regulują przepisy ustawy o Fundacjach.

 

§ 31.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

§ 32.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Statut rozdział I - III

Kontakt

 
Oddział w Białymstoku

Ul. Św. Rocha 11/1 lok.407
15-879 Białystok

tel. 85 732 22 72
kom. +48 531 476 485
biuro(at)fowe.pl


Oddział w Kielcach

ul.Szczecińska 34
25-345 Kielce

kom. +48 510 150 350
kielce(at)fowe.pl

 

- - -

 

KRS: 0000409246
NIP: 542-322-38-62
Nr konta: 14 8762 0009 0011 2019 2000 0010