Statut rozdział I - III

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą – Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii - zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30.12.2011 grudnia 2011 roku w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przed notariuszem Piotrem Sebastianem Lussa za nr. Rep. A 11.759/2011.

2. Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późń. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 

§ 3.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 

§ 4.

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późń. zm.).

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku – osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

 

§ 5.

1. Fundacja może używać znaku wyróżniającego, którego wzór ustali Zarząd.

2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz dla realizacji celów Fundacji.

 

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Środowiska.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są w szczególności:

1) działalność w zakresie ochrony środowiska w szczególności poprzez promowanie i wdrażanie odnawialnych źródeł energii,

2) działalność na rzecz edukacji, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, dobroczynności,

3) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

§ 8.

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

1) propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

2) propagowanie i wdrażanie odnawialnych źródeł energii,

3) organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii,

4) budowanie świadomości społeczeństwa w sprawie: stanu środowiska przyrodniczego oraz stanu zdrowia obywateli Polski,

5) wspieranie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego Polski i zdrowia jej mieszkańców,

6) propagowanie i tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami (prywatnym, publicznym i pozarządowym) umożliwiających wdrożenie projektów polepszających stan środowiska naturalnego w szczególności poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł

 

 

 

energii, stan zdrowia społeczeństwa, stymulujących ożywienie gospodarki, zwiększających aktywność społeczności lokalnych itp.,

7) gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce,

8) tworzenie podstaw materialnych dla działalności ekologicznych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów,

9) stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności,

10) tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska,

11) propagowanie rozwoju form swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo – technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska,

12) tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitnie uzdolnienia dzieci i młodzieży,

13) udział w pracach innych fundacji i stowarzyszeń,

14) udzielanie wsparcia i organizowanie działań edukacyjnych w zakresie kultury,

15) udzielanie nagród za wybitne osiągnięcia oraz działalność w ochronie środowiska,

16) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktów między społeczeństwami i rozwoju społeczności lokalnych,

17) działania na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,

18) udzielanie wsparcia inicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie celów określonych w § 6 niniejszego Statutu,

19) promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym: promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych, wspieranie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport; promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej, inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa, inicjowanie działań stymulujących aktywność fizyczną w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo oraz wśród osób defaworyzowanych,

20) wspomaganie działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska i działań proekologicznych,

21) organizowanie i prowadzenie międzynarodowej wymiany doświadczeń i myśli naukowo – technicznej w dziedzinie ochrony środowiska, w tym wymiany stypendialnej,

22) promocję w kraju i poza jego granicami, polskiej myśli ekologicznej, wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie,

23) współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska,

24) wykorzystywanie dla propagowania ochrony środowiska i ekorozwoju kraju środków masowego przekazu,

 

 

 

25) aktywizacja środowisk polonijnych w dziedzinie ochrony środowiska.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność sprzyja realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

Majątek Fundacji

§ 9.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.100,00 zł oraz nieruchomości i ruchomości, a także inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł.

 

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Dochody Fundacji

§ 11.

Środki na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji i subwencji,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

5) zysków uzyskanych z działalności gospodarczej,

6) innych źródeł.

 

 

§ 12.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 14.

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie niewyodrębnionej, jak również w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek oraz udziału w spółkach lub spółdzielniach.

 

§ 15.

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

1) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej,

2) prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie Internetu,

3) dystrybucji publikacji, wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie środowiska i zdrowiu,

4) prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW,

5) najem i dzierżawa,

6) organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów, festiwali i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim,

7) opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych,

8) powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych,

9) doradztwo oraz tworzeniu banków informacji,

 

 

 

10) prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej,

11) różne formy kształcenia w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju,

12) wydawanie książek, czasopism i publikacji związanych z celami statutowymi Fundacji.

2. Całość dochodów z działalności gospodarczej przeznacza się na finansowanie celów statutowych fundacji.

 

Ograniczenia w dysponowaniu majątkiem

§16

Fundacji zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 Statut rozdział IV-VI

Kontakt

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii
Ul. Św. Rocha 11/1 lok.407
15-879 Białystok
 
tel. 85 732 22 72
gsm. +48 531 476 485
biuro(at)fowe.pl
 
KRS: 0000409246
NIP: 542-322-38-62
Nr konta: 77 1140 2017 0000 4502 1289 3036