Cele

Celami Fundacji są w szczególności:

1) działalność w zakresie ochrony środowiska w szczególności poprzez promowanie i wdrażanie odnawialnych źródeł energii,

2) działalność na rzecz edukacji, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, dobroczynności,

3) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

1) propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

2) propagowanie i wdrażanie odnawialnych źródeł energii,

3) organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii,

4) budowanie świadomości społeczeństwa w sprawie: stanu środowiska przyrodniczego oraz stanu zdrowia obywateli Polski,

5) wspieranie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego Polski i zdrowia jej mieszkańców,

6) propagowanie i tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami (prywatnym, publicznym i pozarządowym) umożliwiających wdrożenie projektów polepszających stan środowiska naturalnego w szczególności poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, stan zdrowia społeczeństwa, stymulujących ożywienie gospodarki, zwiększających aktywność społeczności lokalnych itp.,

7) gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce,

8) tworzenie podstaw materialnych dla działalności ekologicznych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów,

9) stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności,

10) tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska,

11) propagowanie rozwoju form swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo – technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska,

12) tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitnie uzdolnienia dzieci i młodzieży,

13) udział w pracach innych fundacji i stowarzyszeń,

14) udzielanie wsparcia i organizowanie działań edukacyjnych w zakresie kultury,

15) udzielanie nagród za wybitne osiągnięcia oraz działalność w ochronie środowiska,

16) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktów między społeczeństwami i rozwoju społeczności lokalnych,

17) działania na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,

18) udzielanie wsparcia inicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie celów określonych w § 6 niniejszego Statutu,

19) promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym: promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych, wspieranie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport; promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej, inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa, inicjowanie działań stymulujących aktywność fizyczną w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo oraz wśród osób defaworyzowanych,

20) wspomaganie działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska i działań proekologicznych,

21) organizowanie i prowadzenie międzynarodowej wymiany doświadczeń i myśli naukowo – technicznej w dziedzinie ochrony środowiska, w tym wymiany stypendialnej,

22) promocję w kraju i poza jego granicami, polskiej myśli ekologicznej, wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie,

23) współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska,

24) wykorzystywanie dla propagowania ochrony środowiska i ekorozwoju kraju środków masowego przekazu,

25) aktywizacja środowisk polonijnych w dziedzinie ochrony środowiska.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność sprzyja realizacji celów Fundacji. 

Kontakt

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii
Ul. Św. Rocha 11/1 lok.407
15-879 Białystok
 
tel. 85 732 22 72
gsm. +48 531 476 485
biuro(at)fowe.pl
 
KRS: 0000409246
NIP: 542-322-38-62
Nr konta: 77 1140 2017 0000 4502 1289 3036