O Fundacji


Ekologia, a w szczególności tematyka Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest w dalszym ciągu tematem zarówno mało powszechnym, ale i mało rozumianym w społeczeństwie. Odnawialne źródła energii najczęściej kojarzą sie z wielkimi turbinami farm wiatrowych, które w Polsce nie zyskały wielu zwolenników i co bardzo ważne, jednoznacznie utożsamiane są z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Takie postrzeganie OZE w naszym kraju skutecznie hamuje rozwój technologii. Aby to zmienić utworzono Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii (FOWE).

 

Fundacja jest podmiotem powołanym do działań edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, dotyczących problematyki OZE. Podejmujemy szeroko zakrojone działania w zakresie promowania postaw świadomego projektowania OZE w planach inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, podmiotów komercyjnych i osób fizycznych, a także racjonalizacji korzystania z zasobów energii ze źródeł konwencjonalnych.

 

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii została zarejestrowana 25 stycznia 2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000409246 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, a powstała na mocy aktu notarialnego sporządzonego w dniu 30.12.2011 grudnia 2011 roku w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przed notariuszem Piotrem Sebastianem Lussa za nr. Rep. A 11.759/2011 w celu popularyzacji eko-energetyki. Obecnie dziedzina ta, zwłaszcza w kontekście uchwalonego przez Unię Europejską pakietu "3 x 20", nie tylko odpowiada na ekologiczne zapotrzebowanie rynku, ale także stymuluje rozwój gospodarki w wielu branżach. Działania mają także wpłynąć na podniesienie wśród mieszkańców Podlasia świadomości z zakresu eko­energetyki, co przysporzy naszemu województwu wzrost jego atrakcyjności w wymiarze społeczno-gospodarczym. FOWE nie tylko ma upowszechniać i promować wiedzę o możliwościach energooszczędnego i ekologicznego budownictwa, ale także przygotowywać kompleksowe rozwiązania dla ich wdrażania. Promocja i wdrożenie instalacji OZE może mieć istotny wpływ na bilans energetyczny poszczególnych jednostek samorządowych. Dzięki temu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia w energie na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.


Krzysztof Jan Stawnicki
Prezes Zarządu Fundacji
Ośrodek Wspierania Ekologii


Kontakt

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii
Ul. Św. Rocha 11/1 lok.407
15-879 Białystok
 
tel. 85 732 22 72
gsm. +48 531 476 485
biuro(at)fowe.pl
 
KRS: 0000409246
NIP: 542-322-38-62
Nr konta: 77 1140 2017 0000 4502 1289 3036